Search form

Juan 4:46

46Tidéw béno, ménséfule i Jesuse mangéy Kana, sébaan ingéd dob Galilea, sani ingéde fénwaléyén arak i wayége. Atin wén i ségétéwe gémamak kukuman wén i ngaén lagéy déméruun dob ingéde Kafernaum.