Search form

Juan 4:47

47Amun énggélingoo noy Jesuse énggumah dob Galilea tidéw Judea, ménangéy dob Jesuse brab nongotén dob Jesuse angéyé no uwaén i nga ne gédétén méléhu.