Search form

Juan 4:6

6Diyo, wén i kalute wén i wayég de, rénigo Jakobe. Atin i Jesuse ménsar diyo dob sékuloy kalute. Non ménlugotén bé kéagéw ne brab géutuh térésang i kégumah ne diyo.