Search form

Juan 4:7-8

7-8Bé béno, énda diyo i de kuyug Jesus non ménangéy ro dob fadiyane méléy amaén. Atin i ségétéwe libun tidéw Samaria énggégumah mangéy wayég. Atin ménbéréh i Jesuse dob libune ni mano, “Aw fakay géiraya mo Begén wayég inémén?”

9I libune ni séménumbul mano, “I Beeme ségétéw go Judio atin i begéne tidéwu Samaria. Sedek mongot go miném dob begéne?” (Bénréhén i ni non i de Judio karangé ro mékérésik i de étéw tidéw Samaria, atin mélaw énda sélawék ro bero.)