Search form

Juan 5

I kéuwa Jesuse dob Betesda

1Wén i no sébaan fuweh, ménangéy i Jesuse dob Jerusalem non wén i kanduli diyo kay de Judio. 2Atin diyo dob Jerusalem gédét dob béngawane kay de bili-bili, wén i kérigéwe de féndawét Betesda dob Hebreowe, sani késébéréh i de Judio. Wén i limo timan fésayawa no wén i do atéfén. 3Diyo méniro i médoowe do étéw déméruun, do langafén, do fikat, brab do kimoyén. Atin ongot-ongoté roy késékuyo i wayége ni. 4Non wén i gai gégumah i télakiy Kadnane, angéyé no sékuyoén i wayége ni. Atin i géétahe mangéy tééléd dob ni wayég ké mésékuyo, waléy adi-adi fiyon fo ké atiy déruu nuwe. 5Wén i ségétéwe lagéy diyo, méntéléwén folo bra waléw gébélintuwa i kédéruu nuwe. 6Amun énggito Jesusey ni lagéy méniro diyo brab énggétiga noy kérugay i kédéruu nuwe, fénénginsaa no mano, “Aw méuyot go adi-adi?”

7Séménumbul i ni lagéy déméruun mano, “Maistéro, énda i témabangan begén mangéy tééléd dob wayége ké mésékuyo. Buluk féganayu séna fégédét, wénén i gégumah gétah begén.”

8Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob beene mano, “Tindég go, furutém i ikam muwa nan, brab agéw go.” 9Sonom béno, ménadi-adiy ni lagéy. Atin fénurutén i ikam ne brab ménagéw.

I no gai kéféadi-adi Jesuse bé ni lagéy Sabado, gai kétérén kay de Judio. 10Mélaw i de odoroy de Judio ménbéréh ro dob ni lagéy ménadi-adi maro, “Béleewe Sabado, gai kétérén. Enda fakayén dob kitab tome ké uwité moy ikam muwa nan.”

11Endob séménumbul i lagéyé ni ménadi-adi mano, “Endob bénréh i lagéye ni ménféadi-adi begén, furuté kuy ikam guwe brab magéwu.”

12Atin ménénginsa i de odoron maro, “Ati no lagéy ménbéréh de dob beeme, ké furuté moy ikam muwe brab magéw go?”

13Endob énda énggétigay ni lagéy ké ati no étéw ménféadi-adi de, non ménangéy i Jesuse dob de ménribuk do étéw.

14Enda ménrugayén tidéw béno, énggito Jesusey ni lagéy dob lawi i Tuluse. Atin ménbéréh i Jesuse dob beene mano, “Téngténgém, ménadi-adi gon. Kagon rémigo sala inok énda toow gétimal i kékéfasanga muwe.”

15Tidéw béno, ménagéw i ni lagéy brab bénréhén dob de odoroy de Judio bé Jesus i ménféadi-adiwe de. 16Mélaw i de odoroy de Judio, féngganay roy kéférasay ruwe bé Jesuse, non ménuwa bé gai kétéréne. 17Endob bénréh Jesuse dob berowe mano, “I Abay guwe Tulus énda téméréno gémalbék fiyon fo ké gai kétérén, atin i Begéne fatut gémalbéku so sénga tékélid.”

18Been i niy funay de odoroy de Judio ménuman i kékérit ruwe bé Jesuse, atin toow na fo sarintaé ro féléhuén. Békén saén sabaf bé kégalbék ne ké gai kétérén, éndob sabaf so bé fédawété noy Tuluse Abayén, ula-ula réféngé noy Tuluse béno.

19Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “Béréhé ku begom i toowe, i Begéne Ngaén, brab énda i gérigono ku ké tidéw dob Begéne saén. Rigoné kuy gito guwe rigonéy Abay guwe Tulus. Udenén rigonéy Abay guwe, rigoné ku so. 20Non i Abay guwe méimu Begén brab fégétiga no Begén i kéluhanay galbék ne. Atin méuman i férigo nuwe Begén toow na fo mékégaif galbék funa kom mégaif. 21Non loo bé Abay guwe tébuleé noy de ménléhu brab iraya no bero umul, Begéne ni so, iraya ku umul i de étéw kétaya ku iraya ku de. 22Atin békén i Abay guwey kémukume bé de étéw. Yamula niraya no Begén kuwagib kémukum bé kéluhanay étéwe, 23inok basanay kéluhanay étéwe Begén loo so bé kébasana ruwe bé Abay guwe. I éndae masanan Begén, énda so basana noy Abay guwe séménugu Begén.

24“Béréhé ku begom i toowe, i mégélingoe bé kébéréh guwe brab munur bé Tuluse séménugu Begén, wén i umulén magufusa. Atin énda mékukumén moso bé de salaén. Non éndaén méléhuén non fiyon fo ké méléhu i lowoh ne, gédoté noy umule magufusa. 25Béréhé ku begom i toowe, gégumah i gaiwe brab ménggumahén béleewe ni, bé gélingooy de ménléhu i béréh guwe, atin i de mégélingo de, gédoté roy umule. 26Non i umule tidéw dob Abaye, brab loo bé ni niraya no Begén, sani Nga ne, barakat inok wén i umul tidéw dob Begéne. 27Atin i Abay guwe Tulus, niraya no so Begén kuwagib kémukum bé de kéilawan kagulan Begén i Nga i Kéilawane. 28Kagom mégaif bé de ni, non gégumah i gaiwe i kéluhanay de étéw ménléhu dob de lébéng ro, gélingoo roy béréh guwe. 29Atin mésut ro tidéw dob de lébéng ro, atin i de réménigo fiyo métébule inok gédoté roy umule magufusa. Endob i de réménigo tete métébule inok mékukum ro.

30“I Begéne, énda i kagén gérigonon saliyu bé Abay guwe saén. Kémukumu loo bé kéfémandu i Tuluse de Begén. Mélaw i kékukum guwe métintu non békén kagén kétayan éndob kétayay Abay guwe séménugu Begén.

31“Amuk ureté ku saén i fantage bé lowoh guwe, énda i géunur de. 32Endob wén i ségiyowe muret fantag bé Begéne brab gétiga kuy uret ne fantag bé Begéne toow fo toow. 33Séménugu gom mangéy dob Juane Mautis atin nuretén i toowe fantag bé Begéne. 34Endob énda kailanga kuy kéuret i kéilawane fantag bé Begéne, éndob énggélabito ku émfégétédém begom i uret Juane fantag bé Begéne, inok munur gom Begén funa kom méfukas dob de sala gom. 35I Juane maak solo, mérino brab réméndaw kagulan ténoroén begom, brab ménoror gom témayakuf bé kétoro ne begom éndob singkow saén. 36Endob wén i labi na fo fiyo funa kom munur Begén bé de nuret Juan. Fégitung gom i galbéke rigoné ku, non been i galbéke niray i Abay guwe Begén. Mélaw i de galbék gu, been i émfégétigane bé sénugu i Abaye Tulus Begén. 37Atin i Abaye séménugu Begén, fégétiga no soy fantage bé Begéne. Enda énggélingoo kom i béréh ne taloo no énggito gom i falas ne. 38Atin énda fénbati gom dob de fédéw gom i kébéréh ne. Gétiga kuy ni non énda munur gom Begén, sani sénugu i Abaye Tulus. 39Tantu gom féganad i Ménsulate Kébéréh i Tuluse, non gékaranga kom dob de ni gédoté kom i umule magufusa. Endob been i niy de ménsulat uret fantag bé Begéne. 40Mélaw amuk munur gom dob Begéne, gédoté kom i umule magufusa, éndob mika gom munur Begén.

41“Enda sélédé kuy kédayéw i kéilawane. 42Endob gétiga kuy de fédéw gom, énda méimu gom bé Tuluse. 43Sénugu i Tuluse Begén, atin Begén i sarigo nuwe. Gido loo énda ténayakuf gom Begén. Endob buluk wén i ségétéw gégumah énda sénugu i Tuluse de, tayakufé kom. 44Enda munur gom non sélédé kom i kédayéw i de dumo gom étéw éndob énda sélédé kom i kédayéwe tidéw dob sébaane tintu Tulus. 45Endob kagom fégitungén de ké Begén i témboe begom dob Abay guwe Tulus. Békén Begén. Sénarigo kom i kitabé niray Moisese, éndob been i téméboe begom. 46Endob amuk tintu gom munur bé kétoro Moisese, munur gom so Begén, non sénulatén i fantage bé Begéne. 47Endob amun énda munur gom bé sénulat Moisese, énda so géunur gom dob Begéne.”