Search form

Juan 5:14

14Enda ménrugayén tidéw béno, énggito Jesusey ni lagéy dob lawi i Tuluse. Atin ménbéréh i Jesuse dob beene mano, “Téngténgém, ménadi-adi gon. Kagon rémigo sala inok énda toow gétimal i kékéfasanga muwe.”