Search form

Juan 5:18

18Been i niy funay de odoroy de Judio ménuman i kékérit ruwe bé Jesuse, atin toow na fo sarintaé ro féléhuén. Békén saén sabaf bé kégalbék ne ké gai kétérén, éndob sabaf so bé fédawété noy Tuluse Abayén, ula-ula réféngé noy Tuluse béno.