Search form

Juan 5:19

19Atin sénumbulo Jesuse bero mano, “Béréhé ku begom i toowe, i Begéne Ngaén, brab énda i gérigono ku ké tidéw dob Begéne saén. Rigoné kuy gito guwe rigonéy Abay guwe Tulus. Udenén rigonéy Abay guwe, rigoné ku so.