Search form

Juan 5:2

2Atin diyo dob Jerusalem gédét dob béngawane kay de bili-bili, wén i kérigéwe de féndawét Betesda dob Hebreowe, sani késébéréh i de Judio. Wén i limo timan fésayawa no wén i do atéfén.