Search form

Juan 5:20

20Non i Abay guwe méimu Begén brab fégétiga no Begén i kéluhanay galbék ne. Atin méuman i férigo nuwe Begén toow na fo mékégaif galbék funa kom mégaif.