Search form

Juan 5:23

23inok basanay kéluhanay étéwe Begén loo so bé kébasana ruwe bé Abay guwe. I éndae masanan Begén, énda so basana noy Abay guwe séménugu Begén.