Search form

Juan 5:24

24“Béréhé ku begom i toowe, i mégélingoe bé kébéréh guwe brab munur bé Tuluse séménugu Begén, wén i umulén magufusa. Atin énda mékukumén moso bé de salaén. Non éndaén méléhuén non fiyon fo ké méléhu i lowoh ne, gédoté noy umule magufusa.