Search form

Juan 5:25

25Béréhé ku begom i toowe, gégumah i gaiwe brab ménggumahén béleewe ni, bé gélingooy de ménléhu i béréh guwe, atin i de mégélingo de, gédoté roy umule.