Search form

Juan 5:27

27Atin i Abay guwe Tulus, niraya no so Begén kuwagib kémukum bé de kéilawan kagulan Begén i Nga i Kéilawane.