Search form

Juan 5:30

30“I Begéne, énda i kagén gérigonon saliyu bé Abay guwe saén. Kémukumu loo bé kéfémandu i Tuluse de Begén. Mélaw i kékukum guwe métintu non békén kagén kétayan éndob kétayay Abay guwe séménugu Begén.