Search form

Juan 5:34

34Endob énda kailanga kuy kéuret i kéilawane fantag bé Begéne, éndob énggélabito ku émfégétédém begom i uret Juane fantag bé Begéne, inok munur gom Begén funa kom méfukas dob de sala gom.