Search form

Juan 5:45

45Endob kagom fégitungén de ké Begén i témboe begom dob Abay guwe Tulus. Békén Begén. Sénarigo kom i kitabé niray Moisese, éndob been i téméboe begom.