Search form

Juan 5:6

6Amun énggito Jesusey ni lagéy méniro diyo brab énggétiga noy kérugay i kédéruu nuwe, fénénginsaa no mano, “Aw méuyot go adi-adi?”