Search form

Juan 5:7

7Séménumbul i ni lagéy déméruun mano, “Maistéro, énda i témabangan begén mangéy tééléd dob wayége ké mésékuyo. Buluk féganayu séna fégédét, wénén i gégumah gétah begén.”