Search form

Juan 5:9

9Sonom béno, ménadi-adiy ni lagéy. Atin fénurutén i ikam ne brab ménagéw.

I no gai kéféadi-adi Jesuse bé ni lagéy Sabado, gai kétérén kay de Judio.