Search form

Juan 6:10

10Tidéw béno, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Féésar gom i de étéw.” Mélaw ménsar i de étéw diyo dob bukae gonon wén i do kéroon de. Wén i limo ngibu do lagéy saliyu na bé de libun brab do nga.