Search form

Juan 6:12

12Amun énggéama ro nén taman ménbésor ro kéluhanan, ménbéréh i Jesuse dob de kuyugén mano, “Timu gom i kéluhanay de sama amaén inok énda mésinggulaén.”