Search form

Juan 6:14

14Amun énggitoy de étéw i ni mékégaif galbék rénigo Jesuse, ménbéréh ro maro, “Tintu Been i niy toowe sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, sani suguéy Tuluse dob duniyae ni.”