Search form

Juan 6:19

19Amun ménggéfura ro ném gékilomitro tidéw dob dénsaane, énggito roy Jesuse magéw dob rotor i dogote mangéy dob berowe. Mélaw toow ro fo ménggilak.