Search form

Juan 6:20

20Endob ménbéréh i Jesuse mano, “Begén, kagom mégilak!”