Search form

Juan 6:22

22Amun géfuwénén, i de étéw ménbati séna dob difar i dogote, énggétiga ro sébaan saén i awange diyo béno kélungonon. Atin énggétiga ro énda ménodor i Jesuse bé de kuyugén méda dob awange mifar dob dogote. Brab gétiga ro énda i ségiyo awang diyo.