Search form

Juan 6:23

23Tidéw béno, énggumah i de awang tidéw dob ingéde Tiberias, déménunggu gédét dob gonoy de étéw ménama fan amun énggilid fénsalamatay Kadnane Jesus.