Search form

Juan 6:24

24Atin amun gétuway de étéw énda diyo i Jesuse loo soy de kuyugén, ménda ro bé de awang mangéy Kafernaum inok sélédé roy Jesuse.