Search form

Juan 6:25

25Atin amun énggito roy Jesuse dob difar i dogote, fénénginsaa ro maro, “Maistéro, ménfiroyén i kégumah me dini?”