Search form

Juan 6:31

31I de katufua key bé do gétah, ménama ro fan féndawét ‘mana’ dob gonone énda i nohok do témunoh diyo, loo bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘Niraya no bero amaén tidéw dob lawayo inok géama ro.’ ”