Search form

Juan 6:35

35Séménumbul i Jesuse mano, “Begéney amaéne miray umul. I kéluhanay étéwe mangéy dob Begéne éndaén mélayaf ro, brab i kéluhanay munure Begén éndaén térumén ro.