Search form

Juan 6:39

39Atin ay niy kétayay Tuluse: énda fédayaé ku métadin i de nirayén Begén étéw, fiyon ségétéw. Yamula tébuleé ku bero kéluhanan dob tamfaday gaiwe.