Search form

Juan 6:42

42Brab ménbéréh ro maro, “Ati Jesuse ni, aw békén ba Beeney nga Josehe saén? Sedek bénréhén ménlus kun tidéw dob lawayo, non gétiga tom i boh ne brab idéng ne?”