Search form

Juan 6:51

51Begéney amaéne miray umul ménlus tidéw dob lawayo. Atin amuk i ségétéwe géama de, méuyag taman sa taman. I amaéne iray gu funay de kéilawan méuyag, sani lowoh guwe.”