Search form

Juan 6:53

53Mélaw ménbéréh i Jesuse mano, “Béréhé ku begom i toowe, amuk énda amaé kom i lowoh i Nga i Kéilawane sani lowoh guwe, brab énda inémé kom i dara guwe, énda gédoté kom i umule magufusa.