Search form

Juan 6:58

58Begéney amaéne tidéw dob lawayo. I de katufua kom ménama ro amaén féndawét ‘mana’, gido ménléhu ro so. Endob i de mama bé ni amaén sani lowoh guwe méuyag ro taman sa taman.”