Search form

Juan 6:60

60Amun énggélingooy de kuyugén i ni kétoro, ménbéréh i de kédoono ro maro, “Toow fo ménalém i ni kétoro, ati mélaw i géfégélingoe de?”