Search form

Juan 6:61

61Endob énggétiga Jesuse dob fédéw ney funay de kuyugén mundég-mundég. Mélaw bénréhén bero mano, “Aw toow fo mika gom bé bénréh guwe?