Search form

Juan 6:65

65Atin sénumfata noy kébéréh ne mano, “Been i nan i funa kuwe ménbéréh bé énda i géangéy dob Begéne saliyu ké féfégédétéy Abaye.”