Search form

Juan 6:68

68Séménumbul i Simon Pedrowe mano, “Kadnan ati nay odoro keye? I de kaam saén kébéréh i géiraye bé umule magufusa.