Search form

Juan 6:7

7Atin séménumbul i Filipihe mano, “Fiyon fo ké wén i labi séngibu filak tom, kulang na fégébéléy amaéy médoowe ni étéw, fiyon fo ké sékéloh-kélohén dob séngae ségétéw.”