Search form

Juan 6:9

9“Wén i ségétéw kénogo lagéy dob ni, wén i nuwitén limo timan mélému fan brab ruwo timan sédo. Endob toow fo kulang i ni féama bé médoowe ni étéw.”