Search form

Juan 7

1Tidéw béno, i Jesuse diyo ménsugud-sugud dob Galilea. Ménika mangéy sugud-sugud dob Judea non méuyot i de odoroy de Judio de méméléhu. 2Bé béno, gédétén i kékanduli i de Judio féndawét ro “Dung-dung.” 3Mélaw ménbéréh i de tuwaréy Jesus do lagéy dob Beene maro, “Ay go Judea inok gitoy de kuyugém i de mékégaif galbékém. 4Amuk i étéwe méuyot mébangtug, énda bunéyé noy de rigoné no. Amuk gérigono moy de mékégaif, rigoné mo dob adafay médoowe étéw.” 5(Loo bé niy kébéréh i de tuwaréyén non fiyon foy berowe énda séna munur ro dob Beene.)

6Séménumbul i Jesuse mano, “Enda séna gumah i fatute gai rigoné kuy galbék guwe. Endob i begome fakay rigoné kom i kagome galbék bé de udenén gai. 7I de tete étéw énda mérarék ro begom, éndob mérarék ro Begén non dowoyé kuy kéluhanay tetee rigoné ro. 8Ay gom dob kandulie, éndob i Begéne énda séna mangéyu diyo non békén sénay niy gaiwe fatut mangéyu diyo.” 9Amun énggilid bénréhén i ni, ménbati saén dob Galilea.

10Endob amun ménagéwén i de tuwaréyén mangéy dob kandulie dob Jerusalem, ménfuray soy Jesuse, éndob énda i énggétigan de non ménagéw nékémén saén. 11Sélédéy de odoroy de Judioy Jesuse dob kandulie atin fénénginsa ro maro, “Hon i gono Jesuse de?”

12Atin médooy de étéw ménlimud diyo séméguraw séuret-ureté roy fantage bé Jesuse. Embéréh i de dumo de maro, “Fiyo étéw i Jesuse.” Endob bang i de dumo de, “Enda fiyo étéw i Jesuse, fégakara noy de étéw.” 13Endob énda i ségétéw ménfébénsag muret fantag bé Jesuse non mégilak ro bé de odoroy de Judio.

14Amun gékérara ron bé kékanduli ruwe, ménangéy i Jesuse dob lawi i Tuluse brab téménoro. 15Ménggaif foy de odoroy de Judio brab ménbéréh ro maro, “Sedek toow fo mon gétigan i ni étéw, énda taén ménrugay i késékuwelah ne?”

16Séménumbul i Jesuse mano, “I kagéne kétoro békén tidéw dob Begéne saén, éndob tidéw dob Tuluse séménugu Begén. 17I de étéw méuyot ro rémigo bé kétayay Tuluse, gétiga ro ké i kagéne kétoro tidéw dob Tuluse taloo no tidéw saén dob Begéne. 18I étéwe muret saén bé kaane kétoro, méuyot saén mébantug. Endob i étéwe méuyot rémigo bé funay séménugue de émbantug, been i nan i métintuwe étéw brab énda témugién. 19Békén ba niray Moisesey kitabe? Endob énda i ségétéw begom modor de, non amuk odoro kom, énda damén télamané kom féléhuén Begén.”

20Séménumbul i de étéw maro, “Sénaitanan go! Ati étéwe méuyot méméléhu Beem?”

21Ménbéréh man i Jesuse mano, “Amun rénigo guy sébaane saén mékégaif galbék, ménkéségiyonan gom de non gai kétérén béno. 22Endob wén i sébaane kitab fantag bé kétulie niray Moisese bé gétaho. (Endob i toowe, tidéw i ni kitab dob de katufua tom.) No mélawén fiyon fo ké gai kétérén, tulié kom soy de nga gom. 23Amuk tulié kom i ségétéwe nga lagéy fiyon fo ké gai kétérén inok odoro kom i kitabé tidéw dob Moisese, sedek mékérit gom Begén sabaf bé kéféadi-adi guwe bé ségétéwe étéw ké gai kétérén? 24Kagom kukumén i de énggito gom saén. Yamula fégitung gom fiyo brab kukum gom métintu.”

25Tidéw béno, i de dumo bé de étéw tidéw Jerusalem ménbéréh ro maro, “Aw békén bay niy lagéye sélédéy de odoro tom inok féléhuén? 26Téngténg gom, ay ni émbéréh dob adafa tome brab énda mon i gébérého ro sébanil de. I de odoro key, gélolo ron keey Beeney Kristowe sani ongot-ongoté tome. 27Endob amuk gégumah kun i Kristowe, énda i gétigan de ké hon i tidéwo nuwe de. Endob gétiga tom i tidéwoy ni étéw.”

28Tidéw béno, amun diyo téménoro dob lawi i Tuluse ménfébénsag i Jesuse émbéréh mano, “Aw tintu gélolo gom ba Begén brab gétiga kom i tidéwo kuwe? Enda ménangéyu dini ké dob kagéne saén aturan. I toowe Tulus i séménugue Begén, éndob énda gélolo gom de. 29Endob gélolo guy Beene, non tidéwu dob Beene brab Beeney séménugue Begén.”

30Tidéw béno, ténlama ro kénéfo i Jesuse éndob énda i ségétew énggékéfo de non énda séna énggumah i gaiwe fénémili Tuluse. 31Endob médooy de étéw dob de ménlimud ménunur de, brab ménbéréh ro maro, “Beeney Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw, non énda i ségétéw gérigo bé de mékégaif galbék rénigo no ké békén i Kristowe.”

32Enggélingooy de Fariseoy ni késébéréh-béréh i de étéw séguraw fantag bé Jesuse. Mélaw i berowe brab de odoroy de fadi, séménugu ro do mantay bé lawi i Tuluse inok kémfo bé Jesuse. 33Atin ménbéréh i Jesuse dob de étéw mano, “Endaén mérugay i kébati guwe dob begome non séfuleu mangéy dob Tuluse séménugu Begén. 34Sélédé kom Begén éndob éndaén gito gom Begén, non énda géangéy gom dob batio kuwe.”

35Ménsébéréh-béréh i de Judio maro, “Hon keey i ayo nuwe de, ké énda gito tom de? Aw mangéy keey dob mérayue ingéd i de Griego batioy de Judio so, atin toroé noy de Griego? 36Ati keey i atag i bénréh ne mano, ‘Sélédé kom Begén, éndob énda gito gom Begén, brab énda géangéy gom dob batio kuwe?’ ”

37Amun dob tamfaday gaiwe bé kékanduli ruwe sani toowe na fo balilaga gai, téménindég i Jesuse brab ménbéréh métanug mano, “Do étéw térumén, ay gom dob Begéne, brab miném. 38Non wén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, ‘I étéwe munur dob Begéne, tidéw dob fédéw ne rémégés i wayége miray bé umule magufusa.’ ” 39I atag i bénréh Jesuse, ay ni: i Rémogor i Tuluse mangéy dob de munur bé Jesuse atin bati dob de fédéw ro. Endob énda séna nirayén i Rémogor i Tuluse non énda séna ménléhu i Jesuse brab tébule atin mule mangéy dob lawayo.

40Médooy de étéw énggégélingo de, ménbéréh ro maro, “Tintu Beeney sarigoy Tuluse muret bé kébéréh ne, sani sarigone ongot-ongoté tom.”

41Bang i de dumo étéw, “Beeney Kristowe ongot-ongoté tom.”

Endob séménumbul i de dumo de maro, “Ati kéfingé-fingé ne ké i Kristowe tidéw Galilea? 42Non bang i Ménsulate Kébéréh i Tuluse, i Kristowe séfu Dabid. Mélaw fatut i Kristowe mumah dob ingéde Betlehem non i Dabide bati dob Betlehem.” 43Mélaw énda géséfagayun i de antaf fédéw ro fantag bé Jesuse. 44Atin ménuyot i de dumo de kémfo, éndob énda i ségétéw réménigo de.

45Tidéw béno, i de guwardiya ménséfule ro mangéy dob de odoroy de fadi brab do Fariseo. Atin fénénginsaa roy de guwardiya maro, “Sedek énda kénéfo gom i Jesuse inok géuwito kom mangéy dini?”

46Séménumbul ro maro, “Enda kénéfo gey de non ménggaif gey bé kétoro ne. Non ségiyo bé kéluhanay kétoroe énggélingoo key.”

47Atin ménbéréh i de Fariseo maro, “Aw fiyon i begome, énggéfégakara no begom so? 48Enda sénay ségétéw begey do odoro kom taloo no do Fariseo ménunur de. 49I de munur dob Beene, beroy de gérifantad étéw saén, sani énda gétiga roy kitab tome. Mélaw kukuméy Tuluse bero.”

50Atin diyo soy Nikodemowe sani ségétéwe so Fariseo. Been i ménangéye dob Jesuse bé gétahe de. Brab ménbéréh mano, 51“Enda fakay dob kitab tomey kémukume ké énda séna énggésusinon i rénigo nuwe, brab énggélingoon i kébéréh ne.”

52Séménumbul ro maro, “Aw tidéw go so Galilea? Basa moy Ménsulate Kébéréh i Tuluse, inok gétiga mo énda i sarigoy Tuluse tidéw Galilea.”