Search form

Juan 7:10

10Endob amun ménagéwén i de tuwaréyén mangéy dob kandulie dob Jerusalem, ménfuray soy Jesuse, éndob énda i énggétigan de non ménagéw nékémén saén.