Search form

Juan 7:15

15Ménggaif foy de odoroy de Judio brab ménbéréh ro maro, “Sedek toow fo mon gétigan i ni étéw, énda taén ménrugay i késékuwelah ne?”