Search form

Juan 7:18

18I étéwe muret saén bé kaane kétoro, méuyot saén mébantug. Endob i étéwe méuyot rémigo bé funay séménugue de émbantug, been i nan i métintuwe étéw brab énda témugién.