Search form

Juan 7:21

21Ménbéréh man i Jesuse mano, “Amun rénigo guy sébaane saén mékégaif galbék, ménkéségiyonan gom de non gai kétérén béno.