Search form

Juan 7:27

27Endob amuk gégumah kun i Kristowe, énda i gétigan de ké hon i tidéwo nuwe de. Endob gétiga tom i tidéwoy ni étéw.”