Search form

Juan 7:28

28Tidéw béno, amun diyo téménoro dob lawi i Tuluse ménfébénsag i Jesuse émbéréh mano, “Aw tintu gélolo gom ba Begén brab gétiga kom i tidéwo kuwe? Enda ménangéyu dini ké dob kagéne saén aturan. I toowe Tulus i séménugue Begén, éndob énda gélolo gom de.