Search form

Juan 7:31

31Endob médooy de étéw dob de ménlimud ménunur de, brab ménbéréh ro maro, “Beeney Kristowe, sani fénémili i Tuluse méguléw, non énda i ségétéw gérigo bé de mékégaif galbék rénigo no ké békén i Kristowe.”